۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶

(title unknown)


و عشق صدای فاصله هاست
و عشق صدای فاصله ها
و عشق صدای فاصله
و عشق صدای
و عشق
و
....
آنقدر فاصله بود که چیزی میان ما باقی نماند ............


هیچ نظری موجود نیست: