۱۳ آذر ۱۳۸۶

جلوگیری از ارتقا آلت تناسلی مردان !خواهر
بیا چکمه های ساق بلند چرممان را بپوشیم
ما
به اندازه ی چکمه های نظامی خطر ناک شده ایم

هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهیچ نظری موجود نیست: