۹ آذر ۱۳۸۷

ناموس یعنی فقط ون ارشاد !


اعتراض به قوانین ضد زن را چرا اعتراض به مرد معنی می کنید؟
آقایون لطفا حساب خودتان را از حساب خداوندگاری که شما را آفریده جدا کنید.


هیچ نظری موجود نیست: