۲۰ فروردین ۱۳۸۸

برای ا.م

یا بستر ممنوع خویش را

کنار رود بگسترانيم
و بارور کنيم
درياهايي که بين ما فاصله مي اندازند

این را نوشتم در پنجشنبه بیستم فروردین 1388ساعت20:56من باهار نارنج

هیچ نظری موجود نیست: