۳۱ خرداد ۱۳۸۸

IRAN

همّتم بدرقهء راه کن ای طائر قدس!
که درازست ره مقصد و من نوسفرم

هیچ نظری موجود نیست: