۱۸ فروردین ۱۳۸۸

ایران من

گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه

هیچ نظری موجود نیست: