۳۱ شهریور ۱۳۸۵

آزادی


رهات کنم کجا می روی ؟

باز هم پرسه میزنی در هوای لبهام .

ببخشید

انگار جلد من شدی آقا !


هیچ نظری موجود نیست: