۴ شهریور ۱۳۸۵

خدا پیامبری مبعوث کرد
در رقابت با زنی
که به کودکش شیر می داد

شنبه 26 اوت (8) 2006

هیچ نظری موجود نیست: