۱۷ تیر ۱۳۹۱

18 تیر

ما را که تازه جوانانی 22 ساله بودیم.................
جوانانی 22 ساله بودیم...............
22 ساله بودیم.............
بودیم!


۱ نظر:

تنهایی هایم گفت...

حول و حوش 22 بود ها!!! خود 22 نبود ولی!