۱ مرداد ۱۳۹۱

حمله نظامی

خائن به مملکت کسی است که تمام فرصتهای موجود برای اصلاح سیستم را یا نادیده میگیرد یا از دست می دهد، آنقدر که تنها راه ممکن انتخاب گزینه ی نظامیست. آن گاه از روح وطن پرستی مردم سوء استفاده کرده و در باغ شهادت را باز می کند!  
این نوشته زمان و مکان ندارد. در هر دوره تاریخی و در هر مملکتی قبرستان سربازان وسعت بیشتری از ساختمان پارلمانش داشته باشد وضع به همین منوال است.

هیچ نظری موجود نیست: